SDIM0064.jpgSIGMA DP1 | matrix | 0.001 s (1/1000) (1/1000) | F/4.0 | 16.60(166/10) | 35mm equiv 28mm | ISO-400 | 2014:07:19 03:35:12


SDIM0065.jpgSIGMA DP1 | matrix | 0.001 s (1/1000) (1/1000) | F/4.0 | 16.60(166/10) | 35mm equiv 28mm | ISO-400 | 2014:07:19 03:35:34SDIM0066.jpgSIGMA DP1 | matrix | 0.001 s (1/1000) (1/1000) | F/4.0 | 16.60(166/10) | 35mm equiv 28mm | ISO-400 | 2014:07:19 03:36:09SDIM0071.jpgSIGMA DP1 | matrix | 0.001 s (1/1000) (1/1000) | F/4.0 | 16.60(166/10) | 35mm equiv 28mm | ISO-400 | 2014:07:19 03:39:30SDIM0072.jpgSIGMA DP1 | matrix | 0.002 s (1/640) (1/640) | F/4.0 | 16.60(166/10) | 35mm equiv 28mm | ISO-400 | 2014:07:19 03:39:56녀석..

아직은 작고 귀엽지만

곧 몸집도 커지고 목소리도 굵어지겠지..

녀석..

엄마의 친구가 되어 줄 수 있을까?

엄마가 기댈만큼 듬직해 질 수 있을까?


녀석....

profile